Text Size
שבת 17 אוגוסט 2019

בית הסרט העברי

המלצת היום

ויהי מה, היסטוריה של הקולנוע הארצישראלי

ויהי מה, אוסף חיבורים העוסקים בפרשיות השונות של הסרט הארצישראלי.

רוב הסרטים הארצישראלים התכוונו לשרת את התעמולה שמטרותיה היו להפיץ את האמונה הציונית ולאסוף כסף למימוש יעדיה. בהשפעת יעדים אלו, התפתחו התכונות המיוחדות של הסרט הארצישראלי, והן ממשיכות להשפיע על הסרט הישראלי אחרי 1948: משום כך יש עניין בחקירת הגורמים שהשפיעו על יצירת הסרט הארצישראלי.

קיבצתי כאן כמה מחיבורי העוסקים בפרשיות שונות של הסרט הארצישראלי, ואני מקווה שיוסיפו להתפתחותו של המחקר בתולדות בתולדות הקולנוע בארץ.