Text Size
שני 21 ינואר 2019

בית הסרט העברי

המלצת היום

מסריטים תחת אש בימי הקולנוע הראשונים

הקולנוע הוא אמצעי תקשורת המעביר לפני הצופים תמונות "נעות וחיות", בנות מצלמה ועל כן מתיימרות להיראות כ"אמת ומציאות", ובזכות הטכנולוגיה שלו הן מגיעות לקהל רחב ומגוון, בהיקף גיאוגראפי וחברתי גדול. בשל סגולות אלה הוא יכול להעביר באפקטיביות את המסר המשולש: אינפורמטיבי, ערכי ופוליטי. ביטוי חד של מסר זה יש ב"סרטי מלחמה" המעבירים ידיעה, הבנה ופרשנות של הקורה בשדה הקרב אל הסביבה האזרחית, בין שצולמו בחזית ובין שהופקו באולפן. עם תהליך הדמוקרטיזציה בחברה מתחזקת השפעתם של סרטים אלה. בימינו תובעים האזרחים את זכותם להתערב במהלכי השלטון ובכלל זה גם בהחלטות הנוגעות למלחמה ולניהולה. המסר הקולנועי המשולש, המגיע במראה ובתמונה, מספק נתונים הדרושים להם כדי לממש את תביעתם. דבר זה נודע כבר בפרשת "בראשית" של הקולנוע, בעת שמסריטים החלו להעלות על הבד את מראות ומוראות המלחמה.