Text Size
שני 21 אוקטובר 2019

בית הסרט העברי

לזכרו של יוסי הלחמי (1933-2019)

פרסומים ומדיה

מידע אודות ספרים ופרסומים אחרים, בתחום הקולנוע העברי הארץ ישראלי המוקדם והקולנוע הישראלי בכלל וכן ריכוז פריטי מדיה שונים כגון תמונות, כרזות, סרטונים וכו'.

אנא שמרו על זכויות היוצרים וכן מערכת בית הסרט העברי תשמח לקבל מידע על פרסומים נוספים ופריטי מדיה לפרסום.חלוץ, עבודה, מצלמה: הקולנוע הארצישראלי והרעיון הציוני

חזון, עבודה, מצלמה

חלוץ, עבודה, מצלמה: הקולנוע הארצישראלי והרעיון הציוני 1917-1939. ספרו של פרופ' אריאל ל' פלדשטיין בהוצאת עם עובד והמכללה האקדמית ספיר העוסק בבחינה מנקודת מבט היסטורית של הזיקה בין המוסדות הלאומיים ובין יוצרי קולנוע בארץ ישראל באותה תקופה.

המשך קריאה: חלוץ, עבודה, מצלמה: הקולנוע הארצישראלי והרעיון הציוני

רוח רעננה - פרשת הסרט הציוני הראשון בארץ ישראל

רוח רעננה - פרשת הסרט הציוני הראשון בארץ ישראל, 1902-1899: ספר חדש מאת היסטוריון הקולנוע יוסף הלחמי, המהווה מופת למחקר קולנועי, מתועד בקפידה, ערוך בבהירות ומהווה נקודת מוצא להבנת תולדות הסרט הישראלי והמעש הציוני.

המשך קריאה: רוח רעננה - פרשת הסרט הציוני הראשון בארץ ישראל

ויהי מה, היסטוריה של הקולנוע הארצישראלי

ויהי מה, אוסף חיבורים העוסקים בפרשיות השונות של הסרט הארצישראלי.

ויהי מה

רוב הסרטים הארצישראלים התכוונו לשרת את התעמולה שמטרותיה היו להפיץ את האמונה הציונית ולאסוף כסף למימוש יעדיה. בהשפעת יעדים אלו, התפתחו התכונות המיוחדות של הסרט הארצישראלי, והן ממשיכות להשפיע על הסרט הישראלי אחרי 1948: משום כך יש עניין בחקירת הגורמים שהשפיעו על יצירת הסרט הארצישראלי.

קיבצתי כאן כמה מחיבורי העוסקים בפרשיות שונות של הסרט הארצישראלי, ואני מקווה שיוסיפו להתפתחותו של המחקר בתולדות בתולדות הקולנוע בארץ.

המשך קריאה: ויהי מה, היסטוריה של הקולנוע הארצישראלי